Požární sport / pravidla

Pravidla závodů

Následuje výňatek z pravidel (pro plné znění se podívejte sem).
Vzdálenosti při požárním útoku
osa plošiny od
čelní startovní čáry
osa plošiny od
boční startovní čáry
hranice stříkání od
osy plošiny1)
čelo terčů od
hranice stříkání
čelo nádrže na vodu
od okraje plošiny
vzdálenost mezi
osami terčů
10m 10m 90m 5m 4m 5m
Poznámky:1) Pro ženy a dorostenky se hranice stříkání upraví na 70 m od osy plošiny.
Nářadí pro požární útok:
 • 1 ks přenosná motorová stříkačka dle popisu níže,
 • 2 ks savic 2,5 m dlouhé, průměru 110 mm se šroubením,
 • 1 ks sací koš 110 mm se zpětným ventilem,
 • 3 ks tlakových požárních hadic (dále jen „hadice”) B, průměru 75 mm po celé délce, izolované, délka 20 ± 1 m, šířka ploché hadice B min. 113 mm,
 • 1 ks rozdělovač s vřetenovým nebo kulovým uzávěrem,
 • 4 ks hadic C, průměru 52 mm po celé délce, izolované, délka 20 ± 1 m, šířka ploché hadice C min. 79 mm,
 • 2 ks proudnic C, průměr výstřikové hubice 12,5 mm ± 0,1mm, maximální délky (včetně půlspojky) 450 mm,
 • 2 ks klíče na spojky (nejsou nutnou součástí),
 • 1 ks omezovač průtoku vody (viz níže).

Mohou být použity motorové stříkačky PS 8 a PS 12. Od data zavedení omezovačů průtoku vody ( dále jen „omezovačů“) mohou být použity libovolné motorové stříkačky schváleného druhu umožňující použití těchto omezovačů. Na motorových stříkačkách nesmí být prováděny žádné technické úpravy odporující technickým podmínkám výrobce s výjimkou instalace spouštěče.

Oděv, obuv a osobní výstroj
 1. Soutěžící nastupují ke všem disciplinám v pracovním stejnokroji II nebo ve sportovním oděvu, který sestává z dlouhých kalhot a blůzy nebo trička s dlouhým nebo krátkým rukávem, případně tomu odpovídající sportovní kombinéze.
 2. Při plnění kolektivních disciplín musí mít vždy celé družstvo jednotný oděv
Doba na přípravu a provedení pokusu pro Požární útok
příprava motorové stříkačky a nářadí na základnu musí být do 5 minut, provedení požárního útoku pak do 2 minut.
Požární útok

Motorovou stříkačku a nářadí potřebné k provedení požárního útoku si družstvo připraví k základně. Od povelu rozhodčího „Na základnu!” se měří doba stanovená na přípravu pokusu. V té době musí družstvo umístit na základnu motorovou stříkačku a nářadí potřebné k provedení požárního útoku. K zajištění nářadí proti pohybu nesmí být použito žádných podpěr nepatřících mezi nářadí pro požární útok. Zuby půlspojek a půlspojky se nesmí dotýkat. Žádné nářadí s výjimkou savic nesmí přesahovat základnu a žádné nářadí se nesmí dotýkat země. Motorová stříkačka se nesmí v době přípravy startovat na základně. V okamžiku startu musí být v klidu. Po startu vyběhne družstvo od startovní čáry (všichni vždy od jedné), nastartuje motorovou stříkačku, provede přívodní vedení (sací koš našroubuje před ponořením do nádrže), dopravní vedení, útočné proudy a nastříká oba terče. Voda v nádrži je v té době pořadatelem průběžně doplňována. Při stříkání do terčů nesmí žádný z členů družstva překročit čáru hranice stříkání, ani se této čáry dotýkat a proudnice (včetně půlspojky hadice) se nesmí opírat o zem nebo druhého člena družstva. Požární útok se považuje za skončený signalizací obou terčů nebo sepnutím časomíry po nastříkání obou terčů. Musí být proveden a ukončen do 2 minut po startu. Po ukončení pokusu mohou soutěžící přívodní vedení rozpojit až na pokyn rozhodčího.

Start pokusu s motorovou stříkačkou v chodu se připouští až do III. kola soutěží, pokud to pořadatel uvede v propozicích soutěže. V tom případě nelze uznat národní rekord.

Startování
 1. Po povelech startéra „Na místa!” a „Připravte se!" zaujmou soutěžící místo před startovní čárou. Startér nebo pomocník startéra musí dohlédnout, aby se soutěžící nedotýkal rukama ani nohama startovní čáry ani dráhy za ní.
 2. Na povel „Pozor!" zaujmou soutěžící konečné startovní postavení. Pokus je odstartován výstřelem z pistole, avšak teprve tehdy, když jsou soutěžící na svých stanovištích v klidu.
 3. Musí-li startér z jakýchkoliv důvodů oslovit soutěžícího před výstřelem z pistole, přeruší start povelem „Zpět!" a soutěžící odejdou na shromažďovací (přípravnou) čáru a start se opakuje.
 4. Všichni soutěžící musí na povel „Pozor!" okamžitě a bez prodlení zaujmout konečné startovní postavení. Neuposlechnutí těchto povelů v přiměřeném čase se považuje za chybný start. Jestliže soutěžící po povelu „Pozor!” jakkoliv ruší ostatní startující, může se to považovat za chybný start. Opustí-li soutěžící své místo rukou nebo nohou před výstřelem, považuje se to za chybný start.
 5. Soutěžící, který zavinil chybný start, musí být napomenut. Zavinil-li soutěžící dva chybné starty, musí být z pokusu vyloučen. Při požárním útoku může mít družstvo jen jeden chybný start.
 6. Následují-li další soutěžící soutěžícího, který zavinil chybný start, napomene startér pouze toho, který chybný start zavinil. Pokud se start nezdaří vlivem vnějších okolností, nebude napomenut nikdo.
 7. Nebyl-li start proveden v souladu s ustanoveními tohoto pravidla, musí být vrácen druhým výstřelem nebo zapískáním.
Neplatnost pokusu
 1. Nespojí-li soutěžící v disciplíně běh na 100 m s překážkami a štafeta 4 x 100 m s překážkami spojky hadic nebo je-li hadice spojena jen na jeden ozub při použití spojky DIN, nebo na jeden nebo dva ozuby při použití ROT spojek, nebo se spojky rozpojí v průběhu pokusu.
 2. Není-li sací koš našroubován na savici před ponořením do nádrže a není-li po vytažení přívodního vedení z vody (po ukončení pokusu) přívodní vedení spojeno a sací koš našroubován. Je-li přívodní vedení rozpojeno před pokynem rozhodčího.
 3. Je-li při stříkání do terčů proudnice (včetně půlspojky, na kterou je proudnice připojena) opřena o zem, nebo se dotýká druhého člena družstva a překročí-li v průběhu stříkání do terčů kterýkoli soutěžící čáru stříkání nebo se jí dotýká.
 4. Pomůže-li druhý proud při stříkání do terče.
 5. Použije-li družstvo saponátu nebo jiného prostředku k dřívějšímu spojení signalizace terčů.
 6. Není-li požární útok ukončen do 2 minut po startu pokusu.
 7. Nesepne-li kontakt cílového zařízení při měření pokusu elektrickou časomírou.
 8. Použije-li soutěžící motorovou stříkačku nebo nářadí, které neodpovídají těmto pravidlům.
Vyloučení ze soutěže
Soutěžící (družstvo) může být vyloučen ze soutěže :
 1. pro nepřístojné chování vůči rozhodčím a pořadatelům, je-li pod vlivem alkoholu nebo zakázaných látek,
 2. použije-li jiného nářadí, než které předal ke kontrole, anebo dodatečně upraveného,
Sbor Dobrovolných Hasičů Křepice (zal. 1899)